Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Số ký hiệu: 03/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/01/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Lĩnh vực văn bản: Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL