Quyêt định ban hành quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các VBQPPL của HDND và UBND tỉnh

Số ký hiệu: 07/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16/12/2017
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Lĩnh vực văn bản: Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL