Nghị quyết Quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 33/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 8/12/2017
Người ký: Đàm Văn Eng
Lĩnh vực văn bản: Phổ biến giáo dục pháp luật