Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 02/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/01/2017
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Lĩnh vực văn bản: Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL