Công văn đôn đốc báo cáo Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017

Số ký hiệu: 728 /STP-QLXLVPHC&TD
Ngày ban hành: 14/9/2017
Người ký: Nông Thanh Khoa
Lĩnh vực văn bản: QLXLVPHC&TDTHPL