Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạoáp dụng Hệ thống quản lý chất lượngphù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008