Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống ma túy năm 2019