SỞ TƯ PHÁP KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI HUYỆN PHỤC HÒA

Ngày 08 và 09 tháng 7 năm 2019, Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp do đồng chí Mã Gia Hãnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 tại huyện Phục Hòa. Theo đó, Đoàn kiểm tra đã tổ chức kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị: UBND thị trấn Tà Lùng, UBND xã Lương Thiện, UBND xã Mỹ Hưng và Phòng Tư pháp huyện Phục Hòa. Mốc thời gian kiểm tra tính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/4/2019.

     Đồng chí Mã Gia Hãnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, phát biểu trong buổi làm việc

                       tại UBND xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa

Tại các đơn vị được kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo của các đơn vị về tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tiến hành kiểm tra trực tiếp hồ sơ, nghiệp vụ trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như: công tác ban hành văn bản, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; việc củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; kết quả củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải và hòa giải viên; tình hình kết quả hoạt động của các tổ hòa giải; kiểm tra trực tiếp việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật; sự phân công, giao nhiệm vụ cho công chức đầu mối, công chức phụ trách theo dõi, chấm điểm các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật; kết quả đánh giá, công nhận, cấp xã đat chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ và một số nội dung liên quan khác.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đánh giá một cách khách quan những kết quả đã đạt được; đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra đã có những đề xuất, kiến nghị với các đơn vị được kiểm tra về những nhiệm vụ cần phải khẩn trương thực hiện để khắc phục những tồn tại, hạn chế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian tới./.

                                                                               Vân Anh

Các tin khác