Báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về công tácbồi thường 6 tháng đầu năm 2019