V/v triển khai thực hiện một số quy địnhtại Nghị định số 24/2019/NĐ-CP