Một số điểm mới trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy chế phối hợp số 02/QCPH-TTLLTPQG-C53

Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 17/6/2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010. Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng đã chủ động phối hợp với các cơ quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền các quy định của Luật Lý lịch tư pháp nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Lý lịch tư pháp cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn, góp phần đưa công tác lý lịch tư pháp đi vào cuộc sống.

Nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp Cao Bằng đã nỗ lực thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính trong công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân. Việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp phiếu của công dân được thực hiện bằng 02 hình thức: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa; qua dịch vụ bưu chính, được thực hiện từ tháng 02/2017. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính từ tháng 8/2018, Sở Tư pháp đã tích cực phối hợp với Công an tỉnh giảm thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân từ 10 ngày làm việc xuống còn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.  đối với những trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp đã cư trú ở nhiều nơi hoặc trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không thay đổi (15 ngày làm việc).

Quá trình thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp luôn đảm bảo thời gian và thường xuyên trả kết quả trước thời gian quy định, đáp ứng yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân và tổ chức.

Tuy nhiên, từ ngày 01/4//2019, thực hiện tinh thần chỉ đạo của Trung tâm lý lịch Tư pháp Quốc gia - Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai Quy chế phối hợp số 02/QCPH-TTLLTPQG-C53 ngày 29/6/2018 giữa Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc gia và Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát (C53 nay là V06) về phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp đã thực hiện chuyển toàn bộ hồ sơ xin tra cứu qua phần mềm và nhận kết quả tra cứu qua phần mềm từ Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc gia, cụ thể: Sở Tư pháp ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp hợp lệ, sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đồng thời đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp, Cục Hồ sơ nghiệp vụ - Bộ Công an và Phòng Hồ sơ nghiệp vụ - Công an tỉnh trên môi trường mạng, thông qua Phần mềm hỗ trợ tra cứu, xác minh, thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Theo đó, các cơ quan trên tra cứu, xác minh và trả kết quả bằng văn bản qua đường truyền mạng trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp chuyển hồ sơ hợp lệ lên phần mềm. Khi có kết quả trên phần mềm, Sở Tư pháp sẽ cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân (01 ngày làm việc). Chấm dứt việc chuyển hồ sơ tra cứu và nhận kết quả tra cứu bằng hồ sơ giấy qua đường công văn, qua đó đã góp phần cải cách hành chính, giảm chi phí, thời gian và nhân lực cho Sở Tư pháp.

Qua hơn 02 tháng triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 02/QCPH-TTLLTPQG-C53, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 124 hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, việc trả kết quả tra cứu qua phần mềm để cấp Phiếu lý lịch tư pháp cơ bản đảm bảo thời gian, thông tin chính xác, an toàn và đúng theo quy định của pháp luật, đã đáp ứng được yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính./.

                                                                                                                                                                    Thu Hường

Các tin khác