Thông báo lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng