Giấy Ủy quyền của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng