Thông báo đấu giá 3 lô tài sản vi phạm hành chính tại thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm.