Quyền sử dụng đất đối với khu đất Phòng Văn hóa thông tin (cũ), huyện Hà Quảng