CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ

LÃNH ĐẠO SỞ

1

Nông Thanh Khoa

Giám đốc

3.956.226

khoant@caobang.gov.vn

2

Mã Gia Hãnh

Phó Giám đốc

3.855.986

hanhmg@caobang.gov.vn

3

Hứa Tân Hợi

Phó Giám đốc

3.707.689

hoiht@caobang.gov.vn

4

Nông Văn Tuân

Phó Giám đốc

3.888.116

tuannt@caobang.gov.vn

VĂN PHÒNG SỞ

I

Phòng văn thư

 

3.859.126

Fax: 3.859.106

 

Đặng Thị Hà

VT

3.859.126

hadt@caobang.gov.vn

II

Chánh Văn phòng-Kế toán

 

3.850.111

 

1

Vi Thị Thúy Huê

Chánh VP

3.852.443

huevtt@caobang.gov.vn

2

Lô Phương Bình

Phó Chánh VP

3.852.111

binhlp@caobang.gov.vn

3

Hoàng Thị Hoà

Kế toán

3.850.111

hoaht@caobang.gov.vn

PHÒNG THANH TRA – PHÁP CHẾ

1

Đỗ Ngọc Mẫn

Chánh Thanh tra

3.850.123

mandn@caobang.gov.vn

2

Hoàng Thị Nhã

Phó Trưởng phòng

3.850.222

nhaht@caobang.gov.vn

 PHÒNG NGHIỆP VỤ 1

1

Hoàng Thị Kiên

Trưởng phòng

3.850.987

kienht@caobang.gov.vn

2

Hoàng Thị Ngọc Ánh

P.Trưởng phòng

3.850.983

anhhtn@ caobang.gov.vn

 

PHÒNG NGHIỆP VỤ 2

1

Nông Dũng Lô

Trưởng phòng

3.850.388

lond@caobang.gov.vn

Trịnh Thu Hường

P.Trưởng phòng

3.855.985

huongtt@caobang.gov.vn

         

       TRUNG TÂM TGPLNN

1

Lý Thị Nhung

Giám đốc

3.954.929

nhunglt@caobang.gov.vn

2

Nông Th Thu Trang

Phó Giám đốc

 

trangnt@caobang.gov.vn

3

Nông Văn Dự

Phó Giám đốc

 

anhnt@caobang.gov.vn

4

Nông Thị Mai Chi

Kế toán

 

chintm@caobang.gov.vn

         

CHI NHÁNH TGPL  HẠ LANG

 

3.830.889

 
 

Nông Văn Dự

Tr.Chi nhánh

3.830.889

 

CHI NHÁNH TGPL  HÀ QUẢNG

     
 

Nông Th Thu Trang

Tr.Chi nhánh

   

CHI NHÁNH TGPL  THÔNG NÔNG

     
 

Hà Thị Hạnh

Tr.Chi nhánh

 

hanhht_tp@ caobang.gov.vn

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1

Nguyễn Thị Hảo

Giám đốc

3.855.032

haont@caobang.gov.vn

2

Lê Văn Thiệu

Phó Giám đốc

3.855.032

 

3

La Thị Dân

Kế toán

 

danlt@caobang.gov.vn

PHÒNG CÔNG CHỨNG

1

Đàm Minh Thu

Trưởng phòng

3.857.184

thudm@caobang.gov.vn

2

Đinh Thị Kim Phượng

Phó Trưởng phòng

   

3

Hoàng Thị Đương

Kế Toán